магистърска теза за МВБУ, готови магистърски тези, дипломни работи и магистърски тези по поръчка, готови разработки на магистърски тези, теми за магистърски тези, дипломни разработки, .

Разработване на Магистърски тези за МВБУ, казуси за МВБУ, дипломни работи за МВБУ и теми по всички дисциплини в Международно висше бизнес училище !.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Магистърска теза за Международно висше бизнес училище (МВБУ) !

Насоки при разработването на магистърска теза за МВБУ !

Различните катедри и специалности в МВБУ имат и различни "Изисквания при разработването на Магистърска теза" към кандидат-дипломантите.

Не се колебайте да ни потърсите, ако Вашата тема или магистърска теза е за МВБУ и е в сферата на всички, изучавани дисциплини в университета (за контакт).

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МВБУ
Бизнесадминистрация
, Управление на проекти, Счетоводство и одитинг, Бизнес финанси, Туризъм и др.

 

ВАЖНО ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕМИ !!!
Общи насоки при избор на тема за магистърска теза в МВБУ:

Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа / магистърска теза.

  • Намиране на интересен за студента изследователски проблем;
  • Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);
  • Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем;
  • Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод;
  • Магистърския проект трябва да има ясно дефинирана теза и структура;
  • Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави) и заключение;
  • Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на магистърската теза. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани;
  • Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направения анализ и резултатите от него и изводите, до който се достига;
  • Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза. Структурата на дипломната разработка предполага не само развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки;
  • Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !
Можете да получите информация за поръчка на магистърска теза за Международно висше бизнес училище (МВБУ) или консултация за разработване на тема на следните телефони:


      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА МВБУ !!!

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас