поръчка магистърска теза, магистърска теза УНСС, дипломна работа магистърска теза, Магистърски тези за УНСС, разработване на магистърски тези за УНСС, поръчка на дипломна за унсс, .

Изисквания при разработването на дипломна работа или магистърска теза за УНСС.

Методика за разработване, защити и оценка и поръчка на магистърски тези в УНСС.

.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Разработване на Магистърски тези за УНСС !

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА ЗА УНСС !

Магистърската теза е продължение на преддипломния проект. От Вас се очаква да подготвите текст със следното (примерно) съдържание за разработване на тема:

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Заглавна страница 

Съдържание

Увод

 • Мотивирайте избора на темата
 • Покажете актуалността на проблемите
 • Дефинирайте целите, които искате да постигнете
 • Задачите, които ще изпълните
 • Обект и предмет на изследването

Теоретична част ( виж още )

 • Обзор на информационните източници
 • Основни теоретични положения (твърдения, принципи), върху които градите работата

Изследователска част ( виж още )

 • Характеризирайте обекта и предмета на изследването
 • На кои въпроси търсите отговор?
 • Формулирайте хипотезите (предположенията), които искате да проверите
 • Опишете методологията и методиката на изследването (понятийни и емпирични индикатори, инструменти за набиране на първичната информация, проект за използване на информацията и др.)
 • Опишете начина, по който сте събрали данните (емпиричната информация).

Практически ориентирана част ( виж още )

 • Анализирайте получените данни в контекста на формулираните въпроси, чийто отговор търсите
 • Хипотезите, които проверявате
 • Опишете и обяснете резултатите
 • Формулирайте основните изводи и препоръки за: повишаване ефективността на…; подобряване на…; развитие на…; усъвършенстване на… и пр.
 • Посочете по какъв начин (евентуално) се/ще се използват получените резултати в практиката (напр. изследването е посветено на конкретна организация – персоналът е запознат с резултатите от изследването – въз основа на това …).

Заключителна част

 • Направете кратко резюме на най-важните резултати от разработката
 • Посочете възможните й продължения

Списък на информационните източници

 • Писмени източници
 • Сайтове от ИНТЕРНЕТ
 • Проведени консултации с експерти и др.

Приложения

 • Информационни материали, на които сте се позовавали, но не присъстват в основния текст.

 

Начин за комуникация за разработване
на Магистърска теза за УНСС!

Начинът за първоначална комуникация  за разработване на магистърска теза за УНСС е по Internet или Телефон. При ангажимент за разработване на дипломната работа от наша страна, комуникацията се осъществява по телефона, Internet и лично (ако сте в София или Варна).

Можете да разчитате на нас за изготвянето на Вашата тема по всяка икономическа специалност.

Благодарим ви, че избрахте да работите с нас!

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас